[G5/Amina] 회원가입에서 닉네임을 유저가 선택하지 않고 자동으로 부여 > 온라인강의

본문 바로가기
 
 
 
오늘 1,448
어제 1,606
최대 2,526
전체 3,404,318

최근 방문자

932
869
1674
1697
1606
1448
24 25 26 27 28 29
비즈니스의 시작 비즈명함 ~ 가격, 품질, 배송 3가지 만족을 드리는 비즈명함 / 즉석명함 / 급행서비스 / 서울 전지역 수도권일부 3시간배송

select * from g5_menu where me_use = '1' and me_link like '%lecture%'
온라인강좌 홈 > 온라인강좌 > 온라인강좌

그누보드 | [G5/Amina] 회원가입에서 닉네임을 유저가 선택하지 않고 자동으로 부여

페이지 정보

작성일2017-05-29 23:19 조회415회 댓글0건

본문

회원가입에서 닉네임을 유저가 선택하지 않고 자동으로 부여하는 방법입니다.

1-1-1. 그누보드5 / skin / member / register_form.skin.php 

        <?php if ($req_nick) {  ?>
        <tr>
            <th scope="row"><label for="reg_mb_nick">닉네임<strong class="sound_only">필수</strong></label></th>
            <td>
                <span class="frm_info">
                    공백없이 한글,영문,숫자만 입력 가능 (한글2자, 영문4자 이상)<br>
                    닉네임을 바꾸시면 앞으로 <?php echo (int)$config['cf_nick_modify'] ?>일 이내에는 변경 할 수 없습니다.
                </span>
                <input type="hidden" name="mb_nick_default" value="<?php echo isset($member['mb_nick'])?get_text($member['mb_nick']):''; ?>">
                <input type="text" name="mb_nick" value="<?php echo isset($member['mb_nick'])?get_text($member['mb_nick']):''; ?>" id="reg_mb_nick" required class="frm_input required nospace" size="10" maxlength="20">
                <span id="msg_mb_nick"></span>
            </td>
        </tr>
        <?php }  ?>

를 아래의 것으로 변경

            <?php
            // 게시판 설정에서 실명사용이 체크여부를 확인해서 업데이트하기
            $sql = "select * from ".$g5['board_table']." order by bo_table asc ";
            $result = sql_query($sql);
            for ($i=0; $row=sql_fetch_array($result); $i++) {
                if ($row['bo_use_name']!=1) {
                    $sql2 = "update ".$g5['board_table']." set bo_use_name = 1 where bo_table = '".$row['bo_table']."' ";
                    sql_query($sql2);
                }
            }
            
            if ($member["mb_nick"]) { 
                $mb_nick = $member['mb_nick'];
            } else {
                $mb_nick = time();
            }
            ?>
            <input type="hidden" name="mb_nick_default" value="<?php echo $mb_nick; ?>">
            <input type="hidden" name="mb_nick" value="<?php echo $mb_nick; ?>">


1-1-2. 그누보드5(Amina) / skin / member / register_form.skin.php 

            <?php if ($req_nick) {  ?>
                <div class="form-group has-feedback text-gap">
                    <label class="col-sm-2 control-label" for="reg_mb_nick"><b>닉네임</b><strong class="sound_only">필수</strong></label>
                    <div class="col-sm-3">
                        <input type="hidden" name="mb_nick_default" value="<?php echo isset($member['mb_nick']) ? get_text($member['mb_nick']) : ''; ?>">
                        <input type="text" name="mb_nick" value="<?php echo isset($member['mb_nick']) ? get_text($member['mb_nick']) : ''; ?>" id="reg_mb_nick" required class="form-control input-sm nospace" size="10" maxlength="20">
                        <span class="fa fa-user form-control-feedback"></span>
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <div class="col-sm-offset-2 col-sm-8 text-muted">
                        <div id="msg_mb_nick"></div>
                        공백없이 한글,영문,숫자만 입력 가능 (한글2자, 영문4자 이상) 닉네임을 바꾸시면 앞으로 <?php echo (int)$config['cf_nick_modify'] ?>일 이내에는 변경 할 수 없습니다.
                    </div>
                </div>
            <?php }  ?>

            <div class="form-group">
                <div class="col-sm-offset-2 col-sm-8 text-muted">
                    <div id="msg_mb_nick"></div>
                    공백없이 한글,영문,숫자만 입력 가능 (한글2자, 영문4자 이상) 닉네임을 바꾸시면 앞으로 <?php echo (int)$config['cf_nick_modify'] ?>일 이내에는 변경 할 수 없습니다.
                </div>
            </div>

를 아래의 것으로 변경

            <?php
            // 게시판 설정에서 실명사용이 체크여부를 확인해서 업데이트하기
            $sql = "select * from ".$g5['board_table']." order by bo_table asc ";
            $result = sql_query($sql);
            for ($i=0; $row=sql_fetch_array($result); $i++) {
                if ($row['bo_use_name']!=1) {
                    $sql2 = "update ".$g5['board_table']." set bo_use_name = 1 where bo_table = '".$row['bo_table']."' ";
                    sql_query($sql2);
                }
            }
            
            if ($member["mb_nick"]) { 
                $mb_nick = $member['mb_nick'];
            } else {
                $mb_nick = time();
            }
            ?>
            <input type="hidden" name="mb_nick_default" value="<?php echo $mb_nick; ?>">
            <input type="hidden" name="mb_nick" value="<?php echo $mb_nick; ?>">1-2. 그누보드5(Amina) / skin / member / register_form.skin.php 

    // 닉네임 검사
    if ((f.w.value == "") || (f.w.value == "u" && f.mb_nick.defaultValue != f.mb_nick.value)) {
        var msg = reg_mb_nick_check();
        if (msg) {
            alert(msg);
            f.reg_mb_nick.select();
            return false;
        }
    }

를 아래와 같이 주석처리

    // 닉네임 검사
    /*if ((f.w.value == "") || (f.w.value == "u" && f.mb_nick.defaultValue != f.mb_nick.value)) {
        var msg = reg_mb_nick_check();
        if (msg) {
            alert(msg);
            f.reg_mb_nick.select();
            return false;
        }
    }*/2. 그누보드5 / bbs / register_form_update.php   117줄

        if (get_session('ss_check_mb_id') != $mb_id || get_session('ss_check_mb_nick') != $mb_nick || get_session('ss_check_mb_email') != $mb_email) {
            set_session('ss_check_mb_id', '');
            set_session('ss_check_mb_nick', '');
            set_session('ss_check_mb_email', '');

를 아래와 같이 변경

        if (get_session('ss_check_mb_id') != $mb_id || get_session('ss_check_mb_email') != $mb_email) { // 닉네임 입력없이 가입하기 (2017-05-29 해피정닷컴)
            set_session('ss_check_mb_id', '');
            //set_session('ss_check_mb_nick', '');
            set_session('ss_check_mb_email', '');
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


목록

Total 2,007건 1 페이지
온라인강의 목록
번호 제목
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
열람중
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
게시물 검색
 
 
상호: 해피정닷컴 대표:정창용 사업자등록번호:119-05-36414 (08394) 서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로1차 1502호
전화: 070-7600-3500 팩스:02-865-3528 개인정보관리:정창용 mail@happyjung.com 에스크로확인
개인정보취급방침
COPYRIGHT 2001~2017 해피정닷컴. All rights reserved. 부가통신사업신고:서울체신청-1217 통신판매신고:2014-서울구로-0074
 
모바일 버전으로 보기