Hash , HashBytes , HashThis , SHA512 , SHA2_512 암호화 > 기술자료

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

기술자료

SQL Hash , HashBytes , HashThis , SHA512 , SHA2_512 암호화

페이지 정보

댓글 0건 조회 3,695회 작성일 2017-12-01 14:40 ~ 2017-12-01 23:22

본문

SHA2 512 암호화 결과값이 다르게 표시가 됩니다.  왜?...
Hash , HashByte , HashThis 등 암호화 방식이 SQL 마다 다르기 때문이다.


1. Hash
해시 함수(hash function)는 임의의 길이의 데이터를 고정된 길이의 데이터로 매핑하는 함수이다.
해시 함수에 의해 얻어지는 값은 해시 값, 해시 코드, 해시 체크섬 또는 간단하게 해시라고 한다.

http://www.mytecbits.com/tools/cryptography/sha2generator
http://hsp1116.tistory.com/35


2. SQL Server ≥ 2008

Select HASHBYTES('알고리즘', '암호화할값')
- 단방향 암호화라 복호화 불가
- 암호화 값 사이의 비교 가능( 대소문자 구분 가능 )
HASHBYTES ( '<algorithm>', { @input | 'input' } )  
<algorithm>::= MD2 | MD4 | MD5 | SHA | SHA1 | SHA2_256 | SHA2_512 

SQL Server ≥ 2016 :  SHA2_256 | SHA2_512 만 가능

사용법
HashBytes('SHA2_512', '123456')

결과값 ( 130자 )
0xF5883C2CC912CC94B4E9ABEA9B24E9BCD6B7CC48A3E1E40E99866207B358E4371E55A0350715A8BEC6B4A1ACD95B5927388B4CB911C8FF2CC2554DCF1378D935

참고자료
http://t2t2tt.tistory.com/14
http://mgdjaxo.blogspot.kr/2015/04/mssql-hashbytes.html
https://docs.microsoft.com/ko-kr/sql/t-sql/functions/hashbytes-transact-sql3. Oracle

DECLARE @HashThis nvarchar(MAX);
SELECT @HashThis = 'password';
SELECT HashBytes('SHA1', @HashThis);

사용법
DECLARE @HashThis nvarchar(MAX);
SELECT @HashThis = '123456';
SELECT HashBytes('SHA1', @HashThis);

결과값

참고자료
https://stackoverflow.com/questions/4892462/sql-server-2005-hashbytes-sha1-code-alternative-in-mysql4. MariaDB ≥ 5.5

MariaDB > select SHA2('password',512);
암호화 길이는  224, 256, 384, 512를 지원합니다.

사용법
MariaDB > select SHA2('123456',512);

결과값 ( 128자 )
ba3253876aed6bc22d4a6ff53d8406c6ad864195ed144ab5c87621b6c233b548baeae6956df346ec8c17f5ea10f35ee3cbc514797ed7ddd3145464e2a0bab413


참고자료
https://mariadb.com/kb/en/library/sha2/5. MySQL ≥ 5.5.5

MySQL > select SHA2('password',512);

사용법
MySQL > select SHA2('123456',512);

결과값6. PHP ≥ 5.12

사용법
echo hash('sha512', '123456')  ."<br><br><br>";

결과값 ( 128자 )
ba3253876aed6bc22d4a6ff53d8406c6ad864195ed144ab5c87621b6c233b548baeae6956df346ec8c17f5ea10f35ee3cbc514797ed7ddd3145464e2a0bab4137. JavaScript

참고자료
http://pajhome.org.uk/crypt/md5/sha512.html
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오톡으로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


Total 2,303건 1 페이지
기술자료 목록
번호 제목
공지 일반   16653  2001-08-31 11:52 ~ 2017-12-05 16:33  
2302 WordPress   4  2018-12-19 19:56 ~ 2018-12-19 20:42  
2301 그누보드   28  2018-12-18 15:16  
2300 그누보드   25  2018-12-16 23:11 ~ 2018-12-17 07:01  
2299 PHP   56  2018-12-12 03:04 ~ 2018-12-14 20:04  
2298 MySQL   59  2018-12-11 14:36 ~ 2018-12-11 14:52  
2297 그누보드   54  2018-12-09 12:19  
2296 테크노트   83  2018-12-05 19:37 ~ 2018-12-06 15:43  
2295 킴스큐   81  2018-12-04 13:47  
2294 PHP   88  2018-12-03 17:34 ~ 2018-12-03 19:03  
2293 영카트   292  2018-11-28 10:37 ~ 2018-11-30 02:33  
2292 그누보드   131  2018-11-22 12:13  
2291 MySQL   197  2018-11-22 05:24 ~ 2018-11-22 05:27  
2290 HTML   166  2018-11-16 12:11 ~ 2018-11-16 12:17  
2289 Linux   161  2018-11-13 00:15 ~ 2018-11-15 05:37  
2288 그누보드   259  2018-11-09 06:32 ~ 2018-11-17 13:46  
2287 그누보드   274  2018-11-01 18:50 ~ 2018-11-01 19:01  
2286 영카트   238  2018-10-31 05:44 ~ 2018-10-31 05:47  
2285 그누보드   211  2018-10-30 15:47  
2284 그누보드   264  2018-10-22 09:58  
게시물 검색

회원로그인

계좌이체 or 신용카드 결제하기
해피정닷컴으로 대금결제를 할 수 있습니다

접속자집계

오늘
2,894
어제
3,044
최대
3,306
전체
4,476,602

회사명: 해피정닷컴   사업자번호: 119-05-36414   전화: 070-7600-3500   팩스: 02-865-3528   주소: 08394 서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로1차 1502호
대표: 정창용   개인정보보호책임자: 정창용   통신판매업신고번호: 2014-서울구로-0074 [사업자등록정보확인]   건강기능식품영업신고번호 제2018-0080452호
Copyright 2001~2018 해피정닷컴. All Rights Reserved.