[G5] 쪽지 닉네임으로 사용하기 > 기술자료

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

기술자료

그누보드 [G5] 쪽지 닉네임으로 사용하기

페이지 정보


본문

쪽지를 아이디가 아닌 닉네임으로 사용하는 방법입니다.
그누보드 5.4 에서 테스트 하였으며, 하위 버전 확인은 안했으나, 문제 없으리라 생각됩니다.


1. bbs / ajax_member_chk_nick.php  파일 생성
<?php
include_once('./_common.php');

$search = trim(strip_tags($_GET['term']));
$sql = "select * from {$g5['member_table']} where mb_nick like '{$search}%';";
$result = sql_query($sql);
for ($i=0; $row=sql_fetch_array($result); $i++) {
    $return_arr[] = array("mb_id" => $row['mb_nick'], "label" => $row['mb_id']);
}
echo json_encode($return_arr);
?>


2. bbs / memo_form_update.php
쪽지 보내기할때 아이디가 아닌 닉네임을 검색해서 수신 대상을 확인합니다.

    $row = sql_fetch(" select mb_id, mb_nick, mb_open, mb_leave_date, mb_intercept_date from {$g5['member_table']} where mb_id = '{$recv_list[$i]}' ");

를 아래와 같이 변경

    //$row = sql_fetch(" select mb_id, mb_nick, mb_open, mb_leave_date, mb_intercept_date from {$g5['member_table']} where mb_id = '{$recv_list[$i]}' ");
    $row = sql_fetch(" select mb_id, mb_nick, mb_open, mb_leave_date, mb_intercept_date from {$g5['member_table']} where mb_nick = '{$recv_list[$i]}' ");


3-1. skin / member / basic / memo_form.skin.php
페이지 상단에 mb_id 값을 mb_nick 으로 변경하기 위해 코드 추가

if ($me_recv_mb_id) {
    $sql_nick_check = " select * from {$g5['member_table']} where mb_id like '{$me_recv_mb_id}'";
    $row_nick_check = sql_fetch_array(sql_query($sql_nick_check));
    $me_recv_mb_id = $row_nick_check['mb_nick'];
}


3-2. skin / member / basic / memo_form.skin.php
닉네임 자동완성 기능을 구현하기 위해 페이지 하단 적당한 위치에 추가

<link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
<script>
//회원아이디 자동완성
    $("#me_recv_mb_id").autocomplete({                    
        minLength: 1,
        maxHeight: 200,
        autoFocus:true,                    
        source: function(request, response) {
            $.ajax({
                url: "<?php echo G5_BBS_URL?>/ajax.member_chk_nick.php?term="+$("#me_recv_mb_id").val(),
                type: "GET",
                dataType: "json",
                success: function(data) {
                    response($.map(data, function(item) {
                        return {
                            label: item.mb_id + " [" + item.label+ "]",
                            mb_id: item.mb_id,
                            member_name : item.label
                        };
                    }));
                }
            });                        
        },
        select: function(event, ui) {                            
            $("#me_recv_mb_id").val(ui.item.mb_id);
            
            console.log("Member Id : " + ui.item.mb_id);
            console.log("Member Name : " + ui.item.member_name);
            
            return false;
        },
        open: function(event, ui) {
            $("#me_recv_mb_id").css("z-index", 1000);
        },
        focus: function (event, ui) {
           event.preventDefault(); // Prevent the default focus behavior.
        }
    });
</script>


4-1. mobile / skin / member / basic / memo_form.skin.php
3-1. 에 추가한 코드를 모바일에도 적용합니다.


4-2. mobile / skin / member / basic / memo_form.skin.php
3-2. 에 추가한 코드를 모바일에도 적용합니다.


참고자료
https://sir.kr/g5_tip/10126
추천0 비추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


Total 2,376건 1 페이지
  • RSS
기술자료 목록
2376 Linux   22  2020-01-24 02:33 ~ 2020-01-24 02:36   0 0
2375 그누보드   77  2020-01-16 03:33 ~ 2020-01-23 09:24   0 0
열람 그누보드   77  2020-01-14 15:20 ~ 2020-01-14 20:18   0 0
2373 Linux   85  2020-01-14 12:02   0 0
2372 etc보드   83  2020-01-13 14:22   0 0
2371 그누보드   67  2020-01-12 18:34   0 0
2370 그누보드   101  2020-01-08 16:03   0 0
2369 그누보드   105  2020-01-06 10:00   0 0
2368 그누보드   138  2019-12-31 12:10   0 0
2367 그누보드   121  2019-12-31 06:11   0 0
2366 MySQL   150  2019-12-27 22:45 ~ 2019-12-29 22:39   0 0
2365 Linux   145  2019-12-27 22:36   0 0
2364 Linux   138  2019-12-27 18:29   0 0
2363 그누보드   192  2019-12-22 20:08 ~ 2019-12-22 20:29   0 0
2362 그누보드   177  2019-12-20 11:04 ~ 2019-12-20 11:05   0 0
2361 Android   218  2019-12-19 22:29   0 0
2360 HTML   202  2019-12-16 12:13 ~ 2019-12-16 12:46   0 0
2359 Linux   216  2019-12-13 21:28   0 0
2358 그누보드   181  2019-12-10 21:41 ~ 2019-12-10 22:07   0 0
2357 그누보드   374  2019-11-08 13:38 ~ 2019-11-15 11:33   0 0

검색

계좌이체 or 신용카드 결제하기
해피정닷컴으로 대금결제를 할 수 있습니다

접속자집계

오늘
307
어제
1,234
최대
4,574
전체
5,332,866

회사명: 해피정닷컴   대표: 정창용   사업자번호: 119-05-36414   전화: 070-7600-3500   팩스: 032-679-3528
부천센터: 14526 경기도 부천시 옥산로168번길 34-1, 3층   서울센터: 08393 서울시 구로구 디지털로32가길 16, 1206-280호
개인정보보호책임자: 정창용   통신판매업신고: 2014-서울구로-0074 [사업자등록확인]   건강기능식품영업신고 제2018-0080452호
Copyright 2001~2020 해피정닷컴. All Rights Reserved.